ทำเนียบนักวิ่ง

 1. รายชื่อทีมงานนักวิ่ง ชมรมวิ่งเกตเวย์
  1.นายพรมมาศ ชูชมชื่น ประธานชมรม
  2.นายประดิษฐ์ ดีเพ็ง รองประธานชมรม
  3.นายรุ่งอาทิตย์ ทิพมณี เลขาชมรม
  4.นายนัฐพล สอนพรม
  5.นายมลทิวา พุทธประเสริฐ
  6.นายทองสุข แสงอุ่น
  7.นายสุรศักดิ์ วิโรจน์ศิริ
  8.นายจักรี วงศา
  9.นายวรรณพล คชเถื่อน
  10.นายทรงกรด เสียงเลิศ
  11.นายศุภชัย คำใส
  12.นายพงษ์พัฒน์ มาลาสาย
  13.นายสังเวียน สร้างช้าง
  14.นายสุริยา ดวงช้อนโป๊ะ
  15.นายภาณุ รุ่งศิริ
Visitors: 55,091